Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Akın Dizayn Anonim Şirketi ( “Akın Dizayn” veya “Şirket” ) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:  
 2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Akın Dizayn tarafından sunulan hizmet ve ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.
Bu kapsamda;
Şirketimizi ziyaret etmeniz halinde kimlik veriniz, fiziksel mekân güvenliği veriniz, fiziksel mekân güvenliğinin temini ile Akın Dizayn politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi,
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, Akın Dizayn politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Bu hususlara ek olarak, tüzel kişi veya gerçek kişi müşterilerimizin, taşeronlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, hizmet aldığımız danışman firmaların çalışanları/irtibat kişileri/ortakları/yetkililerinin kimlik, iletişim, fiziksel mekan güvenliği, finansal ve müşteri işlem verileri sözleşme süreçlerinin, iş sürekliliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin ve ücret politikasının, tedarik zinciri süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, mal/hizmet satın alım ile mal/hizmet satış süreçlerinin, denetim/etik faaliyetleri ile iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep edilmesi halinde vize başvurularının yapılması dahil olmak üzere seyahat organizasyonlarının yapılması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuata ve Akın Dizayn politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.  
   3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, denetçilere, danışmanlara, sigorta şirketlerine, araç takip ve filo yönetim sistemi sunan şirketlere, hukuk bürolarına, bankalara, acentelere, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan yurt içinde bulunan bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemlerine ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması sebepleriyle Şirketimizin ana hissedarına ve grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.  
   4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; sözleşmenin ifası, hakkın tesisi, kullanılması veya kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, işvereniniz tarafından veya tarafınızca doğrudan elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kamera devre kamera sistemleri kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.  
  5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.akindizayn.com adresinde yer alan form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;
Körfez Mah. Yüce Rıfat Sok. 42/2 İzmit / Kocaeli adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
Şirketimizin info@akindizayn.com posta adresine
Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.
Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.akindizayn.com adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.